Autokaupan ehdot – Vaihtoautomaa

VAIHTOAUTOMAA (BEMAX OY) TILAUS- JA KAUPPASOPIMUSEHDOT SEKÄ ETÄMYYNNIN EHDOT 1.2.2008 ALKAEN (päivitetty 20.10.2022).

1. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan henkilö-, yritys-, tai yhteisötiedot myyjän kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisella tavalla. Luottosuhteita perustettaessa myyjä saa hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla ja välittää tiedot jälleenrahoitustarkoituksessa käyttämälle kumppanilleen. Myyjällä on oikeus välittää oma-aloitteisesti asiakasta koskevia tietoja sen kulloinkin käyttämälle rahoittajalle ja myyjän käyttämällä rahoittajalla on oikeus ottaa ostajaan yhteyttä lisätietojen pyytämiseksi. Ostajan tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Myyjällä on oikeus tunnistaa ja ilmoittaa ostaja rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (68/98) 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Ostaja vahvistaa myyjän saattaneen tietoonsa myyjän käyttämän rahoittajan ja Bemax oy;n uusimman tietosuojatiedoitteen ennen ostopäätöstä ja rahoituhakemuksen lähettämistä. (tietosuojatiedot päivittyvät verkkosivuilla)

2. Kaupan kohde

Uusi ajoneuvo toimitetaan myyjän tilaus- ja kauppasopimushetkellä esittämän markkinointiaineiston mukaisena, ellei muuta ole sovittu. Käytetty ajoneuvo myydään siinä kunnossa ja siten varustettuna kuin se on luovutushetkellä. Ellei erikseen ole jonkin osan kohdalla ilmoitettu, käytetty ajoneuvo on kulunut ja kaikkien kuluvien osien jäljellä olevan kulutuspinnan / kuluneisuuden / käytettävyyden suhteen ei ole tietoa, tämän takia kaikki ajoneuvot myydään kulutusosien osalta siinä kunnossa kuin ne olisivat käytettävyyden suhteen loppu ja käyttöikänsä päässä. Ostaja ymmärtää että kulutusosia joutuu vaihtamaan usein hyvinkin pian ostohetken jälkeen.

3. Luovutusajankohta ja myyjän viivästys

Uusi ajoneuvo toimitetaan myyjän tilaus- ja kauppasopimushetkellä esittämän markkinointiaineiston mukaisena, ellei muuta ole sovittu. Käytetty ajoneuvo myydään siinä kunnossa ja siten varustettuna kuin se on luovutushetkellä. Ellei erikseen ole jonkin osan kohdalla ilmoitettu, käytetty ajoneuvo on kulunut ja kaikkien kuluvien osien jäljellä olevan kulutuspinnan / kuluneisuuden / käytettävyyden suhteen ei ole tietoa, tämän takia kaikki ajoneuvot myydään kulutusosien osalta siinä kunnossa kuin ne olisivat käytettävyyden suhteen loppu ja käyttöikänsä päässä. Ostaja ymmärtää että kulutusosia joutuu vaihtamaan usein hyvinkin pian ostohetken jälkeen.

4. Ajoneuvon vastaanottamisajankohta

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan ajoneuvon sovittuna aikana, tai jos aikaa ei ole sovittu, silloin kun myyjän sopimusehtojen 3. kohdan mukaisesti viimeistään pitäisi luovuttaa ajoneuvo. Ajoneuvon luovutus tapahtuu myyjän luona, ellei muuta sovita. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, jos ostaja ei vastaanota ajoneuvoa yhden viikon lisäajassa.

5. Ostajan sopimuksenvastainen toiminta

Jos kuluttajaostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa tai jos myyjä sopimusehtojen 4. kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta, myyjä saa periä vahingonkorvauksena kymmenen (10) prosenttia sopimuksen mukaisesta ajoneuvon käteishinnasta, kun käteishinta on enintään 4200 euroa. Tämän ylimenevästä kauppahinnan osasta vahingonkorvaus on kolme (3) prosenttia. Kuluttajakaupassa vahingonkorvausta voidaan kuitenkin sovitella, jos sopimuksen purkaminen johtuu maksuvaikeuksista, joihin ostaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään. Ostajan on esitettävä selvitys suoritusesteestä. Muussa kuin kuluttajakaupassa edellä mainittu vahingonkorvaus on kymmenen (10) prosenttia sopimuksen mukaisesta ajoneuvon käteishinnasta.

6. Hinnanmuutokset

Ostaja luovuttaa vaihtoajoneuvon myyjälle viimeistään vastaanottaessaan ostamansa ajoneuvon, ellei muusta ajankohdasta sovita. Vaihtoajoneuvo luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se oli arviointihetkellä. Jos vaihtoajoneuvon arvo on arviointihetken jälkeen alentunut enemmän kuin mitä ajoneuvon tavanomaisesta huolellisesta käytöstä johtuu tai jos sen arvo on alentunut sen vuoksi, että ajoneuvon arviointihetken mukaista varustelua on sovitusta poiketen poistettu tai vaihdettu, alennetaan vaihtoajoneuvon hintaa arvonmuutosta vastaavasti. Jos vaihtoajoneuvolla on ajettu arviointihetken jälkeen, myyjä saa periä ylikilometreistä korvausta. Muussa kuin kuluttajakaupassa ostaja antaa myyjälle kirjallisen selvityksen vaihtoajoneuvoon sisältyvästä vähennettävästä arvonlisäverosta ja itse tekemästään tai tiedossaan olevista, mahdollisesti jo aikaisemmin tehdyistä laskennallisista vähennyksistä.

7. Vaihtoajoneuvo

Ostaja luovuttaa vaihtoajoneuvon myyjälle viimeistään vastaanottaessaan ostamansa ajoneuvon, ellei muusta ajankohdasta sovita. Vaihtoajoneuvo luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se oli arviointihetkellä. Jos vaihtoajoneuvon arvo on arviointihetken jälkeen alentunut enemmän kuin mitä ajoneuvon tavanomaisesta huolellisesta käytöstä johtuu tai jos sen arvo on alentunut sen vuoksi, että ajoneuvon arviointihetken mukaista varustelua on sovitusta poiketen poistettu tai vaihdettu, alennetaan vaihtoajoneuvon hintaa arvonmuutosta vastaavasti. Jos vaihtoajoneuvolla on ajettu arviointihetken jälkeen enemmän kuin 2000 kilometriä, myyjä saa periä ylikilometreistä korvausta, jos tällaisen korvauksen perimisestä on sovittu kaupanteon yhteydessä. Muussa kuin kuluttajakaupassa ostaja antaa myyjälle kirjallisen selvityksen vaihtoajoneuvoon sisältyvästä vähennettävästä arvonlisäverosta ja itse tekemästään tai tiedossaan olevista, mahdollisesti jo aikaisemmin tehdyistä laskennallisista vähennyksistä.

8. Erikoistilaukset

Jos kaupan kohteena on ajoneuvo, johon on ostajan toimesta tilattu erikoisvarusteita (kuten vetokoukku) ja jos ostaja peruuttaa erikoistilauksen ilman lakiin perustuvaa syytä ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa tai myyjä sopimusehtojen 4. kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta, myyjä saa periä ostajalta sopimusehtojen 5. kohdan mukaisesti määräytyvän vahingonkorvauksen lisäksi tilattujen erikoisvarusteiden aiheuttamat todelliset kustannukset täysimääräisinä.

9. Maksujärjestelyt

Ostaja maksaa kauppahinnan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muuta sovita. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteisellä maksettavaksi sovittu kauppahinta tai sen osa on maksettu. Myyjä saa periä osan kauppahinnasta jo ennen ajoneuvon luovuttamista, jos etumaksusta on sovittu. Myyjä ja ostaja voivat vaihtoajoneuvon rahoittajan kirjallisella suostumuksella sopia, että myyjä maksaa vaihtoajoneuvon jäännösvelan rahoittajalle, jolloin jäännösvelan määrä vähennetään vaihtoajoneuvon ostohinnasta.Jos kauppahintaa ei makseta käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä tai muuna osapuolten sopimana aikana vaan ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa tai kaupan sijasta sovitaan vuokrauksesta (leasing), noudatetaan myöhemmin solmittavan sopimuksen ehtoja siltä osin kuin ne poikkeavat tästä sopimuksesta. Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti.

10. Ajoneuvon huolto- ja käyttöohjeet sekä takuu

Myyjä antaa ostajalle uuden ajoneuvon luovutuksen yhteydessä kirjalliset tai suulliset huolto- ja käyttö ohjeet.

11. Ostajan oikeudet virhetilanteessa ja reklamaatio

Jos luovutetussa ajoneuvossa ilmenee virhe, myyjällä on oikeus ensisijaisesti korjata virhe. Tämän tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa ja kustannukset korjauksen osalta jakautuvat Kuluttajariitalautakunnan kesto-olettaman mukaisest ostajan ja myyjän välilläi. Ostajalle aiheutuva kustannus ei saa olla kohtuuton auton ikään, ajomäärään ja kauppahintaan nähden. Jollei korjaus ole mahdollista tai ostaja ei halua osallistua kustannukseen, ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Jos virhe ilmenee kuluttajakaupassa kuuden (6) kuukauden kuluessa ajoneuvon luovutuksesta, virheen oletetaan olleen ajoneuvossa jo luovutushetkellä. Olettamaa ei sovelleta, jos myyjä osoittaa, että virhe on syntynyt vasta luovutuksen jälkeen tai jos olettama on virheen tai tavaran luonteen vastainen.

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kuluttajakaupassa virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Ostajan pitää toimia niin, etteivät vahingot aiheettomasti lisäänny.

Kuluttajakaupassa virheilmoitus voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut ajoneuvon jälleenmyyntiä varten tai joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun taikka sitoutunut muutoin vastaamaan ajoneuvon ominaisuuksista. Takuu tai muu myyjän antama sitoumus ei rajoita ostajan lakiin perustuvaa oikeutta vedota kaupan kohteessa olevaan virheeseen.

Myyjä ei ole vastuussa ajoneuvon virheestä tai luovutuksen viivästymisestä johtuneesta välillisestä vahingosta. Myyjä ei vastaa tällaisessa kaupassa virheen tai viivästymisen aiheuttamasta välittömästäkään vahingosta, jos virhe tai viivästyminen on johtunut myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seuraamuksia myyjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

12. Katsastus ja rekisteröinti

Ajoneuvo viimeinen katsastuspäivä on merkattu kauppasopimukselle. Myyjä suorittaa ajoneuvon rekisteröinnin ostajan puolesta ja kustannuksella, ellei muuta sovita. Uuden rekisteröimättömän ajoneuvon muutoskatsastuksen suorittaa myyjä ostajan kustannuksella ennen ajoneuvon luovutusta, ellei muuta sovita. Mikäli ajoneuvoa käyttää säännöllisesti ostajan taloudessa asuvien henkilöiden lisäksi joku muu, ostajan pitää huolehtia, että myös tällainen käyttäjä merkitään ajoneuvorekisteriin haltijaksi. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tällaisesta käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle.

13. Vakuuttaminen

Ostaja on velvollinen hankkimaan ajoneuvoon pakollisen liikennevakuutuksen ja kaupan ehtoihin kuuluvat muut vakuutukset. Myyjä ja ostaja voivat sopia, että edellä mainittujen vakuutusten hankkimisesta huolehtii myyjä ostajan kustannuksella.

14. Kolmannen osapuolen tarjoamat vakuutukset, turvat tai takuut 

Ajoneuvon valmistaja tai maahantuoja voi tarjota ylimääräistä turvaa, esimerkiksi pidennettyä takuuta tai 8 vuoden akkutakuuta. Myyjä ei ole vastuussa näiden kolmannen osapuolen tarjoamista vakuutuksista, turvista  tai takuista. Ajoneuvossa ei ole kolmannen osapuolen turvaa voimassa ellei sitä ole erikseen ilmoitettu. 

15. Vastuu veroista ja maksuista 

Myyjä vastaa siitä, että kaikki myytävää ajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu luovutushetkeen saakka. Ostaja vastaa kaikista ajoneuvon käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista sen jälkeen, kun ajoneuvo on hänelle luovutettu.

Ostaja vastaa kaikista vaihtoajoneuvon veroista ja maksuista, jotka kohdistuvat hänen hallinta-aikaansa tai jotka johtuvat hänen toimistaan. Jos ostaja on myötävaikuttanut siihen, että vaihtoajoneuvoon kohdistuvia veroja ja maksuja on siirtynyt myyjälle, vastaa ostaja myös tällaisten verojen ja maksujen maksamise. Jos ostajalla on oman ilmoituksensa mukaan oikeus saada autoveronpalautusta ja myyjä tämän johdosta jättää perimättä arvioidun autoveron osuuden kauppahinnasta, ostaja sitoutuu välittömästi maksamaan myyjälle autoveron osuuden sovittuine korkoineen, jos autoveroa ei palauteta myyjälle.

16. Kauppasopimuksella mainitut  lisätiedot tai lisätekstit ja niiden tarkoitus ja merkitys

“2-kilpinen, vakuutusyhtiön lunastama, kolariauto, kolaroitu, kolarihistoria”. Auto/autoa on tällöin kolaroitu. Kolarista jää jälkiä autoon ja kaikkia jälkiä ei pysty poistamaan. Korjauksessa on käytetty käytettyjä osia, jotka ovat toisesta autosta ja jotkut osat ovat hitsattuja tai muutoin korjattuna siten, että niissä näkyy korjauksen jäljet. Auto ei vastaa samanlaista autoa kuin kolaroimaton vastaavanlainen auto, kolarin yhteydessä alkuperäisiä varusteita on jätetty pois, esim. xenon-valot sekä lampunpesimet. Auto myydään ilmoituksessa olevilla varusteilla. Useat autoliikkeet eivät suostu ottamaan kolariautoa vaihdossa ja sen hyvityshinta on kolaroimatonta autoa alhaisempi.

“Viritetty, virityssofta, softa, softapäivitys, optimointi, optimoitu”. Autoa on tällöin rakennettu, muuteltu ja viritetty ja se ei ole tieliikenteeseen kelpoinen ellei muutoskatsastusta ole erikseen tehty ja siitä on maininta rekisteriotteessa.  Rakennettu, muuteltu ja viritetty auto myydään harrastekäyttöön ja ostaja käyttää ajoneuvoa tieliikenteessä omalla vastuullaan. Viritys ei välttämättä ilmene katsastuksessa. Viritys heikentää autoa ja lyhentää kesto-olettamaa erityisesti moottorin ja voimansiirron osalta. Auton normaali kesto-olettama moottorin ja voimansiirron voideltujen osien osalta on 200tkm mutta viritetyissä se on vain 50tkm.

“Alusta, renkaat, jarrut ovat kuluneet”, “auto on käytetty”. Koska auto on käytetty ja auton kulutusosia ei pysty tarkistamaan, kaikki kulutusosat katsotaan olevan vaihtokunnossa jo myyntihetkellä. Poikkeuksena tähän tekevät huoltokirjan merkinnät jolloin korjauksista tai huolloista on dokumentit.

“Myyntitiliauto”, “välitysmyynti”, “auton myyjä: myyjän nimi”. Kyseessä on tällöin yksityisten välinen kauppa jossa myyjäliike toimii välittäjänä auton myyjän toimeksiannosta. Kauppasopimuksella lukee ohjelmistontarjoajasta johtuvien syiden takia myyjän kohdalla autoliikkeen tiedot, mutta auton myyjänä on silti lisätiedoissa mainittu henkilö. Yksityisten välisessä kaupassa ei sovelleta kuluttajalakia vaan kauppalakia. Tämä tarkoittaa että myyjäliikkeellä ei ole virhevastuuta tuotteesta eikä ostajalla ole kuluttajansuojaa eikä kaupan purkamis- tai peruuttamisoikeutta. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteeseen ja vaaranvastuu siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa. Myyjäliikkeen vastuu rajoittuu tällöin myyjäliikkeen tekemiin virheisiin, esim mahdolliseen tiedonantovirheeseen.

17. Ajoneuvojen tekniset tiedot

Polttomoottori-, hybridi- sekä sähköautojen ilmoituksissa annetut tekniset tiedot kuten päästö-, kulutus- ja toimintamatkatiedot sekä latausaikatiedot ovat valmistajan ilmoittamia ja mitattu uudesta vastaavasta ajoneuvosta optimiolosuhteissa erityisen testisyklin aikana. Testisyklissä mitattu kulutus ei anna tietoa ajoneuvon todellisesta kulutuksesta, vaan se on viitteellinen tieto millä voi vertailla eri automallien kulutusta tässä nimenomaisessa syklissä ajettaessa. Ajoneuvon todellinen kulutus, päästöt, toimintamatka ja latausaika saattavat erota valmistajan ilmoittamista arvoista. Ajoneuvon kuluminen ja iän sekä käytön myötä aiheutuva luonnollinen ominaisuuksien heikkeneminen lisäävät kulutusta, pidentävät latausaikaa sekä vähentävät toimintamatkaa. Kylmät olosuhteet saattavat rajoittaa käyttöä / estää käytön kokonaan, sekä heikentää ominaisuuksia.

18. Ajoneuvojen kesto-olettamat

Ajoneuvojen kesto-olettamat ovat voidelluissa osissa 200tkm tai 10 vuotta, kumpi täyttyy ensin. Webasto ja EGR-venttiili 100tkm, dpf-suodatin sekä katalysaattori 150tkm ja muissa osissa (poislukien kuluvat osat kuten esim. jarrut, iskunvaimentimet) 100-150tkm / 10 vuotta, kumpi täyttyy ensin. Sähköautojen voimalinjan ja akuston sekä latausjärjestelmän kesto-olettama on 200tkm / 10 vuotta kumpi täyttyy ensin. Kesto-olettaman määrityksessä sekä myyjäliikkeen vastuuta laskettaessa sovelletaan ajoneuvon keskimääräistä ajomäärää mikäli se on ollut enemmän kuin 20tkm vuodessa. Mikäli keskimääräinen ajomäärä on ollut alle 20tkm vuosittain, sovelletaan vastuun laskemisessa ajoneuvon ikää. Esimerkki, jos sähköauton akku hajoaa 7 vuoden ja 100tkm ajokilometrin jälkeen, myyjäliikkeen vastuu on 30% kustannuksista. 

Asiakkaan on huomioitava että sähkö- ja hybridiautoissa voimalinjan tai akuston korjauskustannukset voivat olla suuria ja ylittää auton arvon.

19. Kaupan sitovuus ja myyjän oikeudet

Myyjä toimii asiakkaan ja edustamansa yrityksen välillä neuvottelijana. Myyjällä ei ole kuitenkaan oikeutta suullisesti tai kirjallisesti sopia tai allekirjoittaa yrityksen puolesta ostoa, välityskauppaa, myyntiä, antaa tarjousta tai luvata jälkimarkkinointiin liittyviä asioita vaan kaikki sopimukset sopii ja allekirjoittaa toimipisteen myyntipäällikkö tai hänen esimiehensä.

20. Kohtuuton ennakoimaton kustannus, neuvottelu ja kaupan purku

Kohtuuton ennakoimaton kustannus on esimerkiksi Vaihtoautomaalle myydyn, joko suoralla ostolla tai vaihdossa tulleen ajoneuvon piilevä virhe, ajoittain ilmenevä virhe, alustassa oleva virhe, huonosti tehty kolarikorjaus, vain tietyssä valossa näkyvä virhe, tiettynä hetkenä tapahtuva käynti- tai toimintahäiriö, korkea öljynkulutus, väärä mittarilukema,  tai virhe mikä ei normaalin koeajon ja tarkastuksen aikana ole tullut ilmi tai mitä ei myyntitilanteen yhteydessä kohtuullisen tarkastukseen käytetyn ajan puitteissa tai ilman korjaamo-olosuhteita tai työkaluja tai muutoin autoa purkamatta ole pystytty tarkistamaan. Em virheiksi tulkitaan kaikki kohdan 19 mainitut, myös ajoneuvon uudelle omistajalle luovutushetken jälkeen ilmenevät virheet, riippumatta siitä kuinka kauan luovutushetkestä Vaihtoautomaalle on ollut.

Jos asiakkaan Vaihtoautomaalle toimittamassa ajoneuvossa  ilmenee jokin tai useampi kohdassa 19 mainituista virheistä, myyjäliikkeellä on ensisijaisesti  oikeus vaatia ajoneuvon toimittaneelta asiakkaalta korvausta virheistä tai toissijaisesti purkaa kauppa. 

21. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Muussa kuin kuluttajakaupassa myyjä voi nostaa kanteen myös Helsingin käräjäoikeudessa. Koska kuluttajariitalautakunta on ilmainen, sitoutuvat tämän sopimuksen Osapuolet ensin hakemaan päätöksen kuluttajariitalautakunnasta. Mikäli kuluttajariitalautakunnan päätös ei johda sovintoon voivat osapuolet viedä asian alioikeuteen.

VAIHTOAUTOMAA (Bemax Oy) ETÄMYYNNIN EHDOT, PERUUTTAMISOIKEUS JA TOIMINTAOHJEET

(sovelletaan vain kuluttajakaupassa kun on kyse etämyynnistä)

Teillä on oikeus tutustua toimituksen jälkeen kaupan kohteeseen ja tarkistaa sen luonne, ominaisuudet ja toimivuus esimerkiksi koeajamalla ajoneuvo. Teillä on oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy neljäntoista päivän kuluttua siitä kun kaupan kohde on vastaanotettu auton toimittaneeseen toimipisteeseen. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla osoitteeseen reklamaatio@vaihtoautomaa.com). Voitte käyttää verkkosivuillamme www.vaihtoautomaa.com olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

PERUUTTAMISEN VAIKUTUKSET JA LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

(sovelletaan vain kun kuluttajakaupassa on kyse etämyynnistä)

Täyttäkää ja palauttakaa peruutuslomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen. Voitte täyttää peruuttamislomakkeen verkkosivustollamme ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti (esimerkiksi sähköpostitse reklamaatio@vaihtoautomaa.com). Jos käytätte tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme teille viipymättä pysyvällä tavalla (esimerkiksi sähköpostitse) peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Voitte toimittaa peruuttamislomakkeen myös postitse. Vastaanottaja: Vaihtoautomaa, Bemax Oy, Tiilipojanlenkki 4, 01720 Vantaa tai reklamaatio@vaihtoautomaa.com 

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme kokonaiskauppahinnan kokonaisuudessaan vähennettynä palautuksesta aiheutuneilla kustannuksilla. Palautuksesta aiheutuneet kustannukset ovat kauppasopimuksella mainittu normaalista toimitustavasta (esimerkiksi osto verkkokaupasta, toimitus veloituksetta) poikkeava toimitus (esim. kotiinkuljetus kolmesataa euroa). Mikäli ajoneuvoon on kaupantekohetkellä tai sen yhteydessä tilattu lisäpalveluita (esim Lisäturva)  tai asennettu varusteita (esim vetokoukku) tai uusittu kulutusosia (esim jarrupalat) näiden arvonalenemaksi lasketaan viisikymmentä prosenttia kulutusosien ja lisäpalveluiden osalta, ja sataprosenttia varusteiden arvosta. Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Voitte ajaa autolla 100km kaupan kohteeseen tutustumiseksi, yli  100km ajetuista kilometreistä peritään 30c / km. Teidän on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille tai (lisätkää tarvittaessa sen henkilön nimi ja maantieteellinen osoite, jonka olette valtuuttanut vastaanottamaan/luovuttamaan tavarat) viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen neljäntoista päivän määräajan päättymistä. Jos kyseessä on etämyyntisopimus eikä tavaroita voi niiden luonteen takia palauttaa tavanomaisesti postitse, Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Mikäli myyjä myöhemmin huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on myyjällä oikeus hakea ajoneuvon palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon arvon alenemista vastaava summa.

LISÄTURVAN SISÄLTÖ JA TUOTE-EHDOT

(sovelletaan vain mikäli ajoneuvoon on tilattu erillinen  lisäturva)

Lisäturva (myöhemmin “Turva”) antaa Sinulle taloudellista turvaa ajoneuvon äkillisissä teknisissä murheissa, joita käytettyyn ajoneuvoon voi aina syntyä. Turva ei ole takuu eikä liikenne- tai kaskovakuutus. Ajoneuvon  riittävästä vakuuttamisesta on aina huolehdittava erikseen lain edellyttämällä tavalla sekä tarvittaessa myös hinauksen sekä kolari-, eläin-, ilkivalta-, varkaus-, tuulilasi- sekä myös muiden ajoneuvon omistamiseen liittyvien vahinkojen ja riskien osalta. Turva ei korvaa vahinkoja ja kuluja, jotka korvataan liikenne- ja/tai kaskovakuutusten perusteella. Turva  ei poista myyjäliikkeen kuluttajansuojalain tai muun lainsäädännön mukaista myyjän vastuuta eikä Turvalla rajoiteta tai pienennetä asiakkaan oikeuksia. Alla löydät Turvan sisällön ja ehdot.

1. Turvan voimassaolon edellytykset

Turva on voimassa kun siitä on tehty kirjallinen tilaus autokaupan yhteydessä. Kauppasopimuksella lukee tällöin esimerkiksi “Lisäturva”. Turva voidaan myöntää ajoneuvoihin, joilla on ajettu enintään 170.000 kilometriä ja jotka ovat Turvan myöntämisen hetkellä ensirekisteröintipäivästä lukien olleet käytössä 10 vuotta tai lyhyemmän ajan. Turva tulee voimaan asiakkaan solmittua Turva-sopimuksen ja Turvan kohteena olevan ajoneuvon tultua luovutetuksi asiakkaan haltuun. Turva on voimassa 12 kuukautta tai 22.500 kilometriä, kumman ehdon tultua täyteen ensimmäiseksi. Turva päättyy ajoneuvon vaihtaessa omistajaa. Turva on voimassa vain Suomen aluerajojen sisäpuolella. Ajoneuvoon kohdistuvat viat tulee olla ilmoitettu alla mainitulla tavalla Vaihtoautomaalle viimeistään Turvan voimassaoloajan viimeisenä päivänä. Turvan edellytyksenä on ajoneuvon käyttäminen yksityiskäytössä tai yrityskäytössä työsuhdeautona.

2. Korvattava viat

Turva korvaa ajoneuvoon syntyneet tekniset viat.

Vaihtoautomaa Turvasta korvataan seuraavien osien rikkoontuminen:

 • Kaikki moottorin sisäiset voidellut osat
 • Polttoainesuuttimet
 • Vauhtipyörä
 • Öljypohja
 • Sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akku/akusto
 • Sähkö- ja hybridiautojen sähkömoottorit ja laturit
 • Imu- ja pakosarja
 • Käynnistysmoottori
 • Automaatti- ja manuaalivaihteiston voidellut osat
 • Voimansiirron kardaaniakseli ja vetonivelet
 • Voimansiirron kaikki voidellut osat
 • Voimansiirron runkokotelot
 • Imusarjan tunnistimet
 • Sytytyspuola
 • Virtalukko
 • Turboahdin
 • Ahtopaineen putki ja tunnistimet
 • Ilmastoinnin kompressori
 • Sisätilan puhallin
 • Moottorin jäähdytin, jäähdyttimen lämpötilan tunnistin ja termostaatti
 • Jäähdyttimen puhaltimen moottori
 • Tuulilasin ja takalasin pyyhkijän moottori ja vivusto
 • Tuulilasin ja takalasin pesimien moottorit
 • Jarrujen pääsylinteri, jarrutehostin, jarrusylinterit, jarrusatulat, venttiilit, putket, hydraulinen pumppu, jarrujen ohjausyksikkö
 • Jarrujen ABS-anturit
 • Polttoaineen pumput (ruiskutus-, syöttö- ja siirtopumput)
 • Polttoainesäiliö, kaasuautoissa kaasusäiliö
 • Ohjauksen hammastanko ja akselit
 • Ohjaustehostin ja ohjaustehostimen pumppu
 • Laturi
 • Öljynpaineen ja -määrän anturit
 • Nokka-akselin tunnistimet
 • Kampiakselin tunnistimet
 • Lambda-anturi
 • Ilmamassamittari
 • Pakokaasujärjestelmän EGR-venttiili ja katalysaattori
 • Säädettävien istuimien käyttökytkimet ja moottorit 
 • Sähköikkunoiden käyttökytkimet ja moottorit
 • Kattoluukun käyttökytkimet ja moottorit
 • Jouset (ei ilmajouset) ja kallistuksenvakaajat

   3. Mitä ei korvaa?

   Turva ei kata muita kuin edellä mainittuja osia, kuten kuluviksi osiksi luokiteltavat osat, esimerkiksi käynnistys- tai apuakut, renkaat, renkaat, jarrulevyt ja -palat, iskunvaimentimet, tukivarret, puslat, nivelet ja tuulilasinpyyhkimet. Turva ei kata kulumisesta aiheutuneita vikoja, kuten esimerkiksi kasvanut öljynkulutus, kulumisesta aiheutunut väljyys voimansiirrossa, vetonivelissä tai ohjauksessa, jäähdyttimen tai sisätilan puhaltimen, turbon, moottorin ja sen apulaitteiden sekä voimansiirron kulumisesta aiheutunut ääntäminen. Suorituskyvyn tai toiminnallisuuden vähäinen heikkeneminen on normaalia ajoneuvon ikääntymiseen kuuluvaa kulumista jota Turva ei kata. Turva ei korvaa ajoneuvon suunnittelu- tai valmistusvirheestä aiheutuneita korjauksia jotka korjataan tehtaan tai maahantuojan kustannuksella.

   Turvasta ei korvata seuraavia vikoja tai osia:

   • Ajoneuvon ruostuminen
   • Ajoneuvon kosteusvauriot
   • Moottorin karstoittuminen tai likaantuminen sekä näistä aiheutuvat viat.
   • Vikoja, jotka johtuvat väärän polttoaineen tankkaamisesta tai väärän moottoriöljyn tai muun voiteluaineen käyttämisestä.
   • Rikkoutuminen, joka johtuu soveltuvien tai tarvittavien jäähdytys- tai voiteluaineiden vähäisestä määrästä tai puutteesta.
   • Ilkivallan, mellakan, sodan, tulvan, myrskyn tai muun vastaavan ulkoisen seikan johdosta rikkoontuneet osat
   • Kolarikorjaukset
   • Ajoneuvojen ohjelmistopäivityksiä tai ohjelmistopäivityksellä korjattavia vikoja.
   • Jotka syntyvät tai ilmaantuvat ajoneuvoon sen ollessa Suomen rajojen ulkopuolella.
   • Ajoneuvoon kuulumattoman jälkiasenteisen osan tai ohjelman (esimerkiksi moottorin optimointi tai viritys, alustasarja, suuremmat renkaat) aiheuttaessa Turvan piiriin kuuluvan osan rikkoutumisen.
   • Sellaista osaa, joka ei ole vielä rikkoutunut, mutta vaihdetaan korjaamon suosituksesta muun Turvaan kuuluvan osan korjaamisen yhteydessä.
   • Rikkoutuminen, joka on aiheutunut asiakkaan laiminlyönnistä tai välinpitämättömyydestä lisävaurioiden estämiseksi (esimerkiksi ajon jatkaminen öljynpaineen- tai öljynvaroitusvalon syttymisen, moottorin lämpötilan nousun jälkeen).

   4. Lisäturvan omavastuu

   Lisäturvan omavastuu ajoneuvon korjauksesta on 300 euroa ja se maksetaan korjauksen suorittavalle korjaamolle.

   5. Menettely ajoneuvon rikkoutuessa

   Ajoneuvon rikkoutumisesta on ennen korjaustöiden aloittamista ilmoitettava kirjallisesti osoitteessa www.vaihtoautomaa.com/reklamaatio. Lomakkeen lisätiedoissa tulee ilmoittaa ajoneuvon olevan Turvan alainen ajoneuvo. Vaihtoautomaa tarkistaa automaattisesti Turvan voimassaolon. Ajoneuvon tarkoituksenmukainen korjauspaikka sovitaan asiakkaan ja Vaihtoautomaan kanssa. Tavoitteena on löytää ajoneuvon kuntoon saattamiseksi asianmukainen ja kustannuksiltaan edullisin korjauspaikka siten, että se kohtuullinen asiakkaan tai ajoneuvon rikkoutumispaikkaan nähden ja ajoneuvo pystytään korjaamaan kohtuullisen ajan kuluessa. Korjauspaikka voi olla myös muu asianmukaiseen korjaustyöhön pystyvä korjaamo kuin rikkoutuneen ajoneuvon merkin mukainen merkkikorjaamo. Korjauspaikka voi olla Suomen aluerajojen ulkopuolella. Ajoneuvo korjataan tarvittaessa käyttämällä alkuperäistä valmistajan varaosaa tai mitä tahansa muuta valmistajan laatumäärittelyt täyttävää ja toiminnallisuudelta alkuperäisosaa vastaavaa uutta, käytettyä tai kunnostettua osaa. Mikäli rikkoutumisen syytä joudutaan etsimään vianmäärittelyssä, kustantaa Turva myös vianmäärityksen tai -etsinnän kustannuksen, jos vika on Turvaan piiriin kuuluva vika. Jos vika ei ennakko-oletuksesta huolimatta ole Turvan piiriin kuuluva vika, vastaa asiakas vianetsinnän kustannuksista kokonaan. Omavastuu maksetaan ennen auton noutoa suoraan korjaamolle. 

   7. Asiakkaan velvollisuudet ja ohjeet ajoneuvon kunnon ylläpitämiseksi

   Ajoneuvoa kannattaa aina huoltaa ja käyttää sekä yleisten tunnettujen ajoneuvon kuntoa ylläpitävien menettelytapojen ja ajoneuvon valmistajan mahdollisten erityisohjeiden mukaisesti. 

   Turvan edellytyksenä on seuraavat normaaliin ja huolelliseen ajoneuvon ylläpitoon liittyvät menettelytavat.

   • Ajoneuvon valmistajan määrittelemään huolto-ohjelmaa tulee noudattaa
   • Huoltojen välillä eri nesteiden pintojen määrää tulee tarkkailla ja tarvittaessa nesteitä tulee lisätä. Osassa automalleista esimerkiksi moottoriöljyn kulutus on mallikohtainen ominaisuus.
   • Ajoneuvon huoltokirja tulee säilyttää ja siihen tulee pyytää merkinnät tehtäväksi suoritetuista huoltotöistä.
   • Ajoneuvoa tulee käyttää tieliikennelain mukaisessa käytössä ja sitä tulee käyttää liikenteessä liikennesääntöjä noudattaen.

   8. Tietoturva

   Turva -sopimuksessa yksilöidään ajoneuvo, ajoneuvon omistaja(t), haltija(t) sekä ajoneuvoon ja siitä tehtyyn kauppaan liittyviä tietoja. Turvaan sovelletaan samoja GDPR-tietoturvaperiaatteita ja käytäntöjä, kuin ajoneuvosta tehdyn kaupan dokumentointiin. Turva-sopimuksesta voidaan antaa tietoja ulkopuolisille tahoille, kun se on välttämätöntä ajoneuvon rikkoontumisen jälkeen ajoneuvon korjaamiseksi. Sopimuksen tietoja ei luovuteta missään muussa tarkoituksessa kenellekään ulkopuoliselle taholle, eikä milloinkaan ulkomaille muihin EU-maihin tai EU-maiden ulkopuolelle. Tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

   9. Muut ehdot

   Turvasta korvataan yksi rikkoutumistapahtuma kerrallaan. Turvan voimassaolon edellytyksenä on ajoneuvon huolto-ohjelman noudattaminen Turvan voimassaoloaikana, vaikka huolto-ohjelmaa ei olisikaan noudatettu ennen Turvan alkamista. Turvan voimassaolon edellytyksenä on lisäksi valmistajan mahdollisten huoltokutsujen noudattaminen sekä ajoneuvon pitäminen katsastettuna ja rekisteröitynä Suomeen. Turvaa ei voi peruuttaa. Turva ei korvaa ajoneuvolle tapahtuneita vaurioita, mikäli ne ovat syntyneet ajoneuvon muussa kuin tieliikennelain mukaisessa käytössä, kuten moottoriurheilutapahtumassa, työkoneena (mukaanlukien kiinteistönhuoltotyöt) tai ajettaessa ajoneuvolla suljetulla rata-alueella taikka maastossa. Turva ei korvaa rikkoontumista, jos se on aiheutettu tahallisella teolla tai vähäistä suuremmalla huolimattomuudella. Turva katkeaa, mikäli ajoneuvo poistetaan Suomen ajoneuvorekisteristä. Ajoneuvorekisteristä poistettaessa tai omistajan vaihdon yhteydessä asiakas ei ole oikeutettu Turva-maksun hyvitykseen. Turva ei kata niitä vikoja, jotka ovat olleet ostajan tiedossa ennen Turvan ottamisen ajankohtaa. Vaihtoautomaa Turvan kokonaiskorvausmäärä kaikille haetuille korvauksille on 5.000 euroa ajoneuvoa ja vakuutuskautta kohden. Lisäturvan myöntäjä on Vaihtoautomaa. Vaihtoautomaa on oikeutettu yksipuolisesti asiakasta tiedottamatta sopimuskauden kestäessä ulkoistamaan listurva palvelun tuottamisen valitsemalleen ulkopuoliselle toimijalle, joka vastaa tuotteesta loppuasiakkaalle Mikäli ulkoisen toimijan ja tämän Sopimuksen ehtojen suhteen on erimielisyyttä, tämä Sopimus ehtoineen on pätemisjärjestyksessä ulkoisen toimijan ehtojen suhteen etusijalla.