VAIHTOAUTOMAA (BEMAX OY) TILAUS- JA KAUPPASOPIMUSEHDOT SEKÄ ETÄMYYNNIN EHDOT 1.2.2008 ALKAEN (Ehdot päivitetty 2.4.2018 JA 12.4.2019 ).

 1. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan henkilö- tai yhteisötiedot. Luottosuhteita perustettaessa myyjä saa hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla. Ostajan tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Myyjällä on oikeus tunnistaa ja ilmoittaa ostaja rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (68/98) 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

 1. Kaupan kohde

Uusi ajoneuvo toimitetaan myyjän tilaus- ja kauppasopimushetkellä esittämän markkinointiaineiston mukaisena, ellei muuta ole sovittu. Käytetty ajoneuvo myydään siinä kunnossa ja siten varustettuna kuin se on luovutushetkellä. Ellei erikseen ole jonkin osan kohdalla  ilmoitettu, käytetty ajoneuvo on kulunut ja kaikkien kuluvien osien jäljellä olevan kulutuspinnan / kuluneisuuden / käytettävyyden suhteen ei ole tietoa, tämän takia kaikki ajoneuvot myydään kulutusosien osalta siinä kunnossa kuin ne olisivat käytettävyyden suhteen loppu ja käyttöikänsä päässä. Ostaja ymmärtää että kulutusosia joutuu vaihtamaan usein hyvinkin pian ostohetken jälkeen.

 1. Luovutusajankohta ja myyjän viivästys

Ajoneuvo luovutetaan sovittuna aikana. Ellei luovutusaikaa ole sovittu, luovutuksen tulee tapahtua kuluttajakaupassa kolmen (3) kuukauden kuluessa ja muussa kuin kuluttajakaupassa kuuden (6) kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Milloin ajoneuvon luovuttaminen viivästyy myyjän syystä, ostaja saa purkaa kaupan, ellei ajoneuvoa luovuteta osapuolten sopiman lisäajan kuluessa. Kuluttajakaupassa ostaja saa purkaa kaupan muun kuin 8. kohdassa tarkoitetun erikoistilauksen osalta kuitenkin heti, jos myyjän viivästyksellä on ostajalle olennainen merkitys. Kuluttajakaupassa ostaja saa vaatia myös vahingonkorvausta. Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa, jos sille on olemassa ylivoimainen este (force majeure). Jos este lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa vaatia, että myyjä luovuttaa ajoneuvon. Ostajan tulee esittää myyjälle vaatimuksensa kahden (2) viikon kuluessa siitä kun hän sai tietää esteen lakkaamisesta.

 1. Ajoneuvon vastaanottamisajankohta

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan ajoneuvon sovittuna aikana, tai jos aikaa ei ole sovittu, silloin kun myyjän sopimusehtojen 3. kohdan mukaisesti viimeistään pitäisi luovuttaa ajoneuvo. Ajoneuvon luovutus tapahtuu myyjän luona, ellei muuta sovita. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, jos ostaja ei vastaanota ajoneuvoa kahden (2) viikon lisäajassa.

 1. Ostajan sopimuksenvastainen toiminta

Jos kuluttajaostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa tai jos myyjä sopimusehtojen 4. kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta, myyjä saa periä vahingonkorvauksena kymmenen (10) prosenttia sopimuksen mukaisesta ajoneuvon käteishinnasta, kun käteishinta on enintään 4200 euroa. Tämän ylimenevästä kauppahinnan osasta vahingonkorvaus on kolme (3) prosenttia. Kuluttajakaupassa vahingonkorvausta voidaan kuitenkin sovitella, jos sopimuksen purkaminen johtuu maksuvaikeuksista, joihin ostaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään. Ostajan on esitettävä selvitys suoritusesteestä. Muussa kuin kuluttajakaupassa edellä mainittu vahingonkorvaus on kymmenen (10) prosenttia sopimuksen mukaisesta ajoneuvon käteishinnasta.

 1. Hinnanmuutokset

  a) Kuluttajakaupassa uuden ajoneuvon kauppahinta nousee tai laskee sopimukseen merkitystä hinnasta, jos suomalainen tai ulkomainen viranomainen tekee tilauksen jälkeen ennen sopimuksenmukaista luovutusaikaa tilatun ajoneuvon hintaan vaikuttavia veroja, tulleja ja muita veroluontoisia maksuja koskevan päätöksen tai jos valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia, ja ajoneuvon maahantuoja näistä syistä muuttaa kaupan kohdetta vastaavan ajoneuvon ohjehintaa. Hinnanmuutoksen määrä on maahantuojan uuden ja vanhan ohjehinnan euromääräinen ero autoverotuksen piiriin kuuluvine varusteineen. Sopimuksessa mainitun vaihtoajoneuvon hinta muuttuu uuden ajoneuvon hinnanmuutosta vastaavassa suhteessa. Myyjän on ilmoitettava välittömästi ostajalle maahantuojan tekemästä ohjehinnan muutoksesta ja sen vaikutuksesta uuden ajoneuvon ja vaihtoajoneuvon hintaan. Ostajalla on oikeus myyjän hinnanmuutosilmoituksen saatuaan purkaa sopimus vaihtoajoneuvon osalta, jos vaihtoajoneuvon hinta muuttuu uuden ajoneuvon kauppahinnan muuttumisen johdosta. Jos uuden ajoneuvon kauppahinnan korotus on vähintään neljä (4) prosenttia, ostaja saa purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä myyjälle yhden (1) viikon kuluessa saatuaan tietää myyjän korotusilmoituksesta. Ostajan purkuoikeus ei koske jäljempänä 8. kohdassa tarkoitettua erikoistilausta. b) Muussa kuin kuluttajakaupassa myyjä on oikeutettu nostamaan sopimukseen merkityn uuden ajoneuvon kauppahintaa, jos tehtaan hinnat, kuljetuskustannukset tai muut hankintakustannukset nousevat tilauksen jälkeen ennen ajoneuvon sopimuksenmukaista luovutusta tai jos myyjälle aiheutuu kustannusten nousua valuuttakurssien muutoksesta, taikka suomalaisen tai ulkomaisen viranomaisen verotusta, tulleja ja muita veroluontoisia maksuja koskevasta päätöksestä. Myyjän on ennen ajoneuvon luovutusta ilmoitettava ostajalle kirjallisesti kauppahinnan korotuksesta.

 2. Vaihtoajoneuvo

Ostaja luovuttaa vaihtoajoneuvon myyjälle viimeistään vastaanottaessaan ostamansa ajoneuvon, ellei muusta ajankohdasta sovita. Vaihtoajoneuvo luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se oli arviointihetkellä. Jos vaihtoajoneuvon arvo on arviointihetken jälkeen alentunut enemmän kuin mitä ajoneuvon tavanomaisesta huolellisesta käytöstä johtuu tai jos sen arvo on alentunut sen vuoksi, että ajoneuvon arviointihetken mukaista varustelua on sovitusta poiketen poistettu tai vaihdettu, alennetaan vaihtoajoneuvon hintaa arvonmuutosta vastaavasti. Jos vaihtoajoneuvolla on ajettu arviointihetken jälkeen enemmän kuin 2000 kilometriä, myyjä saa periä ylikilometreistä korvausta, jos tällaisen korvauksen perimisestä on sovittu kaupanteon yhteydessä. Muussa kuin kuluttajakaupassa ostaja antaa myyjälle kirjallisen selvityksen vaihtoajoneuvoon sisältyvästä vähennettävästä arvonlisäverosta ja itse tekemästään tai tiedossaan olevista, mahdollisesti jo aikaisemmin tehdyistä laskennallisista vähennyksistä.

 1. Erikoistilaukset

Jos kaupan kohteena on ajoneuvo, jota myyjä ei voi käyttää hyväkseen ilman huomattavaa tappiota muulla tavoin esimerkiksi sen vuoksi, että tilattu ajoneuvo ei kuulu myyjän normaaliin myyntivalikoimaan tai sen vuoksi, että ajoneuvo hankitaan ja varustetaan erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, ostaja saa purkaa sopimuksen myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. Jos ostaja peruuttaa erikoistilauksen ilman lakiin perustuvaa syytä ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa tai myyjä sopimusehtojen 4. kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta, myyjä saa periä ostajalta sopimusehtojen 5. kohdan mukaisesti määräytyvän vahingonkorvauksen tai peruutuksen aiheuttamat todelliset kustannukset, jos ne ovat edellä mainittua vahingonkorvausta suuremmat.

 1. Maksujärjestelyt

Ostaja maksaa kauppahinnan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muuta sovita. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteisellä maksettavaksi sovittu kauppahinta tai sen osa on maksettu. Myyjä saa periä osan kauppahinnasta jo ennen ajoneuvon luovuttamista, jos etumaksusta on sovittu. Myyjä ja ostaja voivat vaihtoajoneuvon rahoittajan kirjallisella suostumuksella sopia, että myyjä maksaa vaihtoajoneuvon jäännösvelan rahoittajalle, jolloin jäännösvelan määrä vähennetään vaihtoajoneuvon ostohinnasta.Jos kauppahintaa ei makseta käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä tai muuna osapuolten sopimana aikana vaan ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa tai kaupan sijasta sovitaan vuokrauksesta (leasing), noudatetaan myöhemmin solmittavan sopimuksen ehtoja siltä osin kuin ne poikkeavat tästä sopimuksesta. Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti. Sopimuksessa mainittu kauppahinta sisältää arvonlisäveron. Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahintaa tai sen osaa ei kuitata maksetuksi tämän sopimuksen allekirjoituksin, vaan maksusta on laadittava erillinen kuitti.

 1. Ajoneuvon huolto- ja käyttöohjeet sekä takuu

Myyjä antaa ostajalle uuden ajoneuvon luovutuksen yhteydessä kirjalliset huolto- ja käyttö ohjeet. Käytetyn ajoneuvon kaupassa myyjän on annettava ostajalle riittävä käytön opastus. Jos myyjä antaa ajoneuvolle takuun, takuu on annettava ostajalle kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tietoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät ostajan ulottuvilla. Takuusta pitää ilmetä takuun sisältö, sekä se, että ostajalla on lain mukaiset oikeudet ja että takuulla ei rajoiteta näitä oikeuksia, takuun antaja, takuun voimassaoloaika ja alue sekä muut takuuseen perustuvien vaatimusten esittämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

 1. Ostajan oikeudet virhetilanteessa ja reklamaatio

Jos luovutetussa ajoneuvossa ilmenee virhe, ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti korjata virhe, jos tämä voi tapahtua kohtuullisessa ajassa ja siten, että ostajalle ei aiheudu korjaamisesta kustannuksia tai olennaista haittaa. Jollei tämä ole mahdollista, ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai virheetöntä ajoneuvoa. Jos virhe ei kuluttajakaupassa ole vähäinen, ostaja saa purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta.

Jos virhe ilmenee kuluttajakaupassa kuuden (6) kuukauden kuluessa ajoneuvon luovutuksesta, virheen oletetaan olleen ajoneuvossa jo luovutushetkellä. Olettamaa ei sovelleta, jos myyjä osoittaa, että virhe on syntynyt vasta luovutuksen jälkeen tai jos olettama on virheen tai tavaran luonteen vastainen.

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kuluttajakaupassa virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Ostajan pitää toimia niin, etteivät vahingot aiheettomasti lisäänny.

Kuluttajakaupassa virheilmoitus voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut ajoneuvon jälleenmyyntiä varten tai joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun taikka sitoutunut muutoin vastaamaan ajoneuvon ominaisuuksista. Takuu tai muu myyjän antama sitoumus ei rajoita ostajan lakiin perustuvaa oikeutta vedota kaupan kohteessa olevaan virheeseen.

Myyjä ei ole muussa kuin kuluttajakaupassa vastuussa ajoneuvon virheestä tai luovutuksen viivästymisestä johtuneesta välillisestä vahingosta. Myyjä ei vastaa tällaisessa kaupassa virheen tai viivästymisen aiheuttamasta välittömästäkään vahingosta, jos virhe tai viivästyminen on johtunut myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seuraamuksia myyjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa

 1. Katsastus ja rekisteröinti

Ajoneuvo luovutetaan ostajalle katsastettuna ja rekisteröitynä, ellei muuta sovita. Myyjä suorittaa ajoneuvon rekisteröinnin ostajan puolesta ja kustannuksella, ellei muuta sovita. Uuden rekisteröimättömän ajoneuvon muutoskatsastuksen suorittaa myyjä ostajan kustannuksella ennen ajoneuvon luovutusta, ellei muuta sovita. Mikäli ajoneuvoa käyttää säännöllisesti ostajan taloudessa asuvien henkilöiden lisäksi joku muu, ostajan pitää huolehtia, että myös tällainen käyttäjä merkitään ajoneuvorekisteriin haltijaksi. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tällaisesta käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle.

 1. Vakuuttaminen

Ostaja on velvollinen hankkimaan ajoneuvoon pakollisen liikennevakuutuksen ja kaupan ehtoihin kuuluvat muut vakuutukset. Myyjä ja ostaja voivat sopia, että edellä mainittujen vakuutusten hankkimisesta huolehtii myyjä ostajan kustannuksella.

 1. Vastuu veroista ja maksuista

Myyjä vastaa siitä, että kaikki myytävää ajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu luovutushetkeen saakka. Ostaja vastaa kaikista ajoneuvon käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista sen jälkeen, kun ajoneuvo on hänelle luovutettu.

Ostaja vastaa kaikista vaihtoajoneuvon veroista ja maksuista, jotka kohdistuvat hänen hallinta-aikaansa tai jotka johtuvat hänen toimistaan. Jos ostaja on myötävaikuttanut siihen, että vaihtoajoneuvoon kohdistuvia veroja ja maksuja on siirtynyt myyjälle, vastaa ostaja myös tällaisten verojen ja maksujen maksamise. Jos ostajalla on oman ilmoituksensa mukaan oikeus saada autoveronpalautusta ja myyjä tämän johdosta jättää perimättä arvioidun autoveron osuuden kauppahinnasta, ostaja sitoutuu välittömästi maksamaan myyjälle autoveron osuuden sovittuine korkoineen, jos autoveroa ei palauteta myyjälle.

 1. Kauppasopimuksella mainitut  lisätiedot tai lisätekstit ja niiden tarkoitus ja merkitys

“2-kilpinen, vakuutusyhtiön lunastama, kolariauto, kolaroitu, kolarihistoria”. Auto/autoa on tällöin kolaroitu. Kolarista jää jälkiä autoon ja kaikkia jälkiä ei pysty poistamaan. Korjauksessa on käytetty käytettyjä osia, jotka voivat olla toisesta autosta ja jotkut osat voivat olla hitsattuja tai muutoin korjattuna siten, että niissä näkyy korjauksen jäljet. Auto ei vastaa samanlaista autoa kuin kolaroimaton vastaavanlainen auto, kolarin yhteydessä alkuperäisiä varusteita on joskus jätetty pois, kuten xenon-valot sekä lampunpesimet. Auto myydään silloin ilmoituksessa olevilla varusteilla. Useat autoliikkeet eivät suostu ottamaan kolariautoa vaihdossa ja sen hyvityshinta on kolaroimatonta alhaisempi.

“Viritetty, virityssofta, softa, softapäivitys, optimointi, optimoitu”. Autoa on tällöin rakennettu, muuteltu ja viritetty ja se ei ole tieliikenteeseen kelpoinen ellei muutoskatsastusta ole erikseen tehty ja siitä on maininta rekisteriotteessa.  Rakennettu, muuteltu ja viritetty auto myydään harrastekäyttöön ja ostaja käyttää ajoneuvoa tieliikenteessä omalla vastuullaan. Viritys ei välttämättä ilmene katsastuksessa. Viritys heikentää autoa ja lyhentää kesto-olettamaa erityisesti moottorin ja voimansiirron osalta. Auton normaali kesto-olettama moottorin ja voimansiirron osalta on 300tkm mutta viritetyissä se on vain 50tkm.

“Alusta, renkaat, jarrut ovat kuluneet”, “auto on käytetty”. Koska auto on käytetty ja auton kulutusosia ei pysty tarkistamaan, kaikki kulutusosat katsotaan olevan vaihtokunnossa jo myyntihetkellä. Poikkeuksena tähän tekevät huoltokirjan merkinnät jolloin korjauksista tai huolloista on dokumentit.

“Myyntitiliauto”, “välitysmyynti”, “auton myyjä: myyjän nimi”. Kyseessä on tällöin yksityisten välinen kauppa jossa myyjäliike toimii välittäjänä auton myyjän toimeksiannosta. Kauppasopimuksella lukee ohjelmistontarjoajasta johtuvien syiden takia myyjän kohdalla autoliikkeen tiedot, mutta auton myyjänä on silti lisätiedoissa mainittu henkilö. Yksityisten välisessä kaupassa ei sovelleta kuluttajalakia vaan kauppalakia. Tämä tarkoittaa että myyjäliikkeellä ei ole virhevastuuta tuotteesta eikä ostajalla ole kuluttajansuojaa eikä kaupan purkamis- tai peruuttamisoikeutta. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteeseen ja vaaranvastuu siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa. Myyjäliikkeen vastuu rajoittuu tällöin myyjäliikkeen tekemiin virheisiin, esim mahdolliseen tiedonantovirheeseen.

 1. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Muussa kuin kuluttajakaupassa myyjä voi nostaa kanteen myös Helsingin käräjäoikeudessa. Koska kuluttajariitalautakunta on ilmainen, sitoutuvat tämän sopimuksen Osapuolet ensin hakemaan päätöksen kuluttajariitalautakunnasta. Mikäli kuluttajariitalautakunnan päätös ei johda sovintoon voivat osapuolet viedä asian alioikeuteen.

VAIHTOAUTOMAA (Bemax Oy) ETÄMYYNNIN EHDOT, PERUUTTAMISOIKEUS JA TOIMINTAOHJEET (sovelletaan vain kuluttajakaupassa kun on kyse etämyynnistä)

Teillä on oikeus tutustua toimituksen jälkeen ajoneuvoon ja tarkistaa sen luonne, ominaisuudet ja toimivuus esimerkiksi koeajamalla ajoneuvo. Teillä on oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy neljäntoista päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä (myyntitilisopimus) tai siitä, kun tavara on vastaanotettu (ajoneuvon etämyyntisopimus). Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää verkkosivuillamme www.vaihtoautomaa.com/etamyynnin-ehdot olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

PERUUTTAMISEN VAIKUTUKSET JA LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (sovelletaan vain kuluttajakaupassa kun on kyse etämyynnistä)

Täyttäkää ja palauttakaa peruutuslomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen. Voitte täyttää peruuttamislomakkeen verkkosivustollamme ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti (esimerkiksi sähköpostitse reklamaatio@vaihtoautomaa.com). Jos käytätte tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme teille viipymättä pysyvällä tavalla (esimerkiksi sähköpostitse) peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Voitte toimittaa peruuttamislomakkeen myös postitse.

Vastaanottaja Vaihtoautomaa, Bemax Oy, c/o Klacon Oy, Satamakatu 16 A 1, 26100 Rauma tai reklamaatio@vaihtoautomaa.com

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme kokonaiskauppahinnan vähennettynä ajoneuvon arvonalentumisella sekä palautuksesta aiheutuneilla välittömillä kustannuksilla viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen saatuamme. Pidätämme kuitenkin oikeuden pidättää maksua kunnes ajoneuvo varusteineen on palautettu. Palautuksesta aiheutuneet kustannukset ovat kauppasopimuksella mainittu normaalista toimitustavasta (esimerkiksi osto verkkokaupasta, toimitus veloituksetta) poikkeava toimitus (esim. kotiinkuljetus kolmesataa euroa), ajoneuvon palauttamisesta lähimpään toimipisteeseen aiheutuneet välittömät kustannukset kaksi euroa kilometriltä, sekä ajoneuvolla toimitushetken ja koeajon (maksimissaan viisikymmentä kilometriä) jälkeen ajetut kilometrit joista peritään yksi euro jokaista kilometriä kohden. Mikäli ajoneuvolla on toimituksen jälkeen ajettu yli sata kilometriä katsotaan ajoneuvo käyttöönotetuksi eikä palautusoikeutta ole. Ajoneuvon arvonalentumiseksi katsotaan kaikki muu likaantuminen, kuluminen sekä ajoneuvoon tulleet virheet, mitkä mikä eivät ole seurausta ajoneuvon luonteen, ominaisuuden ja toimivuuden tarkistamisesta. Mikäli ajoneuvoon on kaupantekohetkellä tai sen yhteydessä asennettu varusteita tai uusittu kulutusosia näiden arvonalenemaksi lasketaan viisikymmentä prosenttia kulutusosien ja sataprosenttia varusteiden arvosta. Mikäli autossa on ennen palautusta ilmennyt virhe, pidätämme oikeuden korjata virhe tai pidättää virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ennen maksun palautusta. Virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset jaetaan KRIL linjauksen mukaisesti Teidän sekä meidän välillä. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun. Teidän on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille tai (lisätkää tarvittaessa sen henkilön nimi ja maantieteellinen osoite, jonka olette valtuuttanut vastaanottamaan/luovuttamaan tavarat) viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen neljäntoista päivän määräajan päättymistä.  Jos kyseessä on etämyyntisopimus eikä tavaroita voi niiden luonteen takia palauttaa tavanomaisesti postitse, Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Kustannukset ovat etäisyydestä riippuen arviolta enintään noin tuhatviisisataa euroa. Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Mikäli myyjä myöhemmin huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on myyjällä oikeus hakea ajoneuvon palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon arvon alenemista vastaava summa. Jos olette pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä (esimerkiksi myyntitilisopimus), teidän on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Kohtuullinen korvaus on minimissään kaksisataayhdeksänkymmentäviisi euroa, jolla katetaan myyntitilihenkilön sopimukseen perustuva palkkaus, ajoneuvon raportointiin ja tutkimiseen käytetty aika, myyntiinlaitto, mallinnukset ja siitä aiheutuvat viranomaismaksut sekä markkinapaikkamaksut.

LISÄTURVAN SISÄLTÖ JA TUOTE-EHDOT (sovelletaan vain mikäli ajoneuvoon on tilattu erillinen  lisäturva)

Lisäturva (myöhemmin “Turva”) antaa Sinulle taloudellista turvaa ajoneuvon äkillisissä teknisissä murheissa, joita käytettyyn ajoneuvoon voi aina syntyä. Turva ei ole takuu eikä liikenne- tai kaskovakuutus. Huolehdithan ajoneuvosi riittävästä vakuuttamisesta lain edellyttämällä tavalla sekä tarvittaessa myös hinauksen sekä kolari-, eläin-, ilkivalta-, varkaus-, tuulilasi- sekä myös muiden ajoneuvon omistamiseen liittyvien vahinkojen ja riskien osalta. Turva  ei korvaa vahinkoja ja kuluja, jotka korvataan liikenne- ja/tai kaskovakuutusten perusteella. Turva ei poista myyjäliikkeen kuluttajansuojalain tai muun lainsäädännön mukaista myyjän vastuuta ajoneuvosta eikä Turvalla rajoiteta tai pienennetä muita asiakkaan oikeuksia. Alla löydät Turvan sisällön ja ehdot.

 1. Turvan edellytykset

Turva on voimassa kun siitä on tehty kirjallinen tilaus autokaupan yhteydessä. Kauppasopimuksella lukee tällöin esimerkiksi “Lisäturva, Finntakuu”. Turva voidaan myöntää ajoneuvoihin, joilla on ajettu enintään 170.000 kilometriä ja jotka ovat Turvan myöntämisen hetkellä ensirekisteröintipäivästä lukien olleet käytössä 8 vuotta tai lyhyemmän ajan. Turva tulee voimaan asiakkaan solmittua ja maksettua Turva-sopimuksen ja Turvan kohteena olevan ajoneuvon tultua luovutetuksi asiakkaan haltuun. Turva on voimassa 6 kuukautta tai 10.000 kilometriä, kumman ehdon tultua täyteen ensimmäiseksi, tai 12 kuukautta tai 20.000 kilometriä, kumman ehdon tultua täyteen ensimmäiseksi. Turva päättyy ajoneuvon vaihtaessa omistajaa.  Ajoneuvoon kohdistuvat viat tulee olla ilmoitettu alla mainitulla tavalla Vaihtoautomaalle viimeistään Turvan voimassaoloajan viimeisenä päivänä tai mikäli tämä ei pakottavista olosuhteista johtuen ole ollut Turvan voimassaoloaikana mahdollista, välittömästi tällaisen esteen poistuttua. Turvan edellytyksenä on ajoneuvon käyttäminen yksityiskäytössä tai yrityskäytössä työsuhdeautona.

 1. Korvattavat viat

Turva korvaa ajoneuvoon syntyneet tekniset viat. Turvasta korvataan seuraavien osien rikkoontuminen:

 

 • Ahtopaineen tunnistin
 • Automaatti- ja manuaalivaihteisto
 • Eristeet, tiivisteet ja öljyt, jos ne joudutaan vaihtamaan tai uusimaan edellä mainittujen vikojen korjauksen yhteydessä.
 • Ilmamassamittari
 • Ilmastoinnin kompressori, ilmastoinnin magneettikytkin
 • Ilmastointilaitteen letkut ja ilmastoinnin neste, jos ne joudutaan vaihtamaan jonkin edellä mainitun korjauksen yhteydessä
 • Imu- ja pakosarja
 • Imusarjan paineentunnistin
 • Jäähdytin, jäähdyttimen lämpötilan tunnistin ja termostaatti
 • Jäähdytyspuhaltimen moottori
 • Jarrujen pääsylinteri, jarrutehostin, jarrusylinterit, jarrusatulat, kuormaventtiilit, putket, kiinnikkeet sekä hydraulinen pumppu ja sen ohjausyksikkö
 • Kaikki moottorin sisäiset voidellut osat
 • Kampiakselin asentotunnistin
 • Käynnistysmoottori
 • Lambda-anturi
 • Laturi
 • Mahdollisen kattoluukun moottori ja käyttökytkimet
 • Moottorin muut osat, jos ne vaurioituvat sisäisen voidellun osan rikkoutumisen takia
 • Nokka-akselin asentotunnistin
 • Ohjauksen hammastanko
 • Ohjauksen päävarret, välivarret, yhdysvarret, raidetangon päät
 • Ohjauksen pumppukotelo
 • Ohjausakselit
 • Ohjauspyörän säätömekanismi
 • Ohjaustehostin ja ohjaustehostimen pumppu
 • Öljymäärän anturi
 • Öljynpaineen anturi
 • Öljypohja
 • Pakokaasujärjestelmän EGR-venttiili, katalysaattori ja hiukkassuodatin
 • Polttoaineen ruiskutuspumppu
 • Polttoaineen syöttö- ja siirtopumput
 • Polttoainesäiliö, kaasuautojen kaasusäiliöt
 • Pyörien ABS-anturit
 • Säädettävien istuimien moottorit, voimansiirto ja käyttökytkimet
 • Sähkö- ja hybridiautojen sähkömoottorit
 • Sisätilan puhallin
 • Sytytyspuola
 • Turboahdin
 • Tuulilasin pesimen ja mahdollisen takalasin pesimen moottori
 • Tuulilasin pyyhkijän moottori ja vivusto
 • Virtalukko
 • Voimansiirron kardaaniakseli
 • Voimansiirron suojakotelot
 • Voimansiirron vetonivelet sekä kaikki etu- ja takapään voidellut osat

Mitä ei korvata?

Turva ei kata muita kuin edellä mainittuja osia, kuten kuluviksi osiksi luokiteltavat osat, esimerkiksi akut, renkaat, jarrulevyt ja -palat, iskunvaimentimet, tukivarret, puslat, nivelet ja tuulilasinpyyhkimet. Turva ei kata kulumisesta aiheutuneita vikoja, kuten esimerkiksi kasvanut öljynkulutus, kulumisesta aiheutunut väljyys voimansiirrossa, vetonivelissä tai ohjauksessa, jäähdyttimen tai sisätilan puhaltimen, turbon, moottorin ja sen apulaitteiden sekä voimansiirron kulumisesta aiheutunut ääntäminen. Ajoneuvon suorituskyvyn ja ajettavuuden vähäinen heikkeneminen on normaalia ajoneuvon ikääntymiseen kuuluvaa kulumista, jota Turva ei kata. Turva ei korvaa niitä ajoneuvon rikkoontumisia, jotka johtuvat ajoneuvon suunnittelu- tai valmistusvirheestä, ja jotka kuuluvat valmistajan tai maahantuojan myöntämiksi ajoneuvon tuotevirheiksi ja jotka korjataan näiden tahojen kustannuksella.

Turvasta ei korvata seuraavia vikoja tai osia:

 • Hybrid- tai sähköautojen akusto/a, laturia, sähkömoottoria, tai muita sähköjärjestelmään kuuluvia osia
 • Jälkiasenteiset sähkötoimiset laitteet, kuten DVD-järjestelmät
 • Laitteet, joita ei voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti saa olla asennettuna ajoneuvoon, kuten tutkanpaljastimet
 • Ajoneuvon ruostuminen
 • Ajoneuvon kosteusvauriot
 • Moottorin karstoittuminen tai likaantuminen sekä näistä aiheutuvat viat.
 • Vikoja, jotka johtuvat väärän polttoaineen tankkaamisesta tai väärän moottoriöljyn tai muun voiteluaineen käyttämisestä.
 • Ilkivallan, mellakan, sodan, tulvan, myrskyn tai muun vastaavan ulkoisen seikan johdosta rikkoontuneet osat
 • Kolarikorjaukset
 • Ajoneuvojen ohjelmistopäivityksiä tai ohjelmistopäivityksellä korjattavia vikoja.
 • Matkamittari tai mikä tahansa muutoin korvattava vika, jos matkamittari on vaihdettu tai siihen syntynyt vika on korjattu muualla kuin merkkihuollossa.
 • Vauhtipyörä ja suuttimen eivät kuulu Vaihtoautomaa-Turvan piiriin.
 • Jotka syntyvät tai ilmaantuvat ajoneuvoon sen ollessa Suomen rajojen ulkopuolella.
 • Ajoneuvoon kuulumattoman jälkiasenteisen osan (esimerkiksi elektroniset laitteet) aiheuttaessa muutoin Turvan piiriin kuuluvan osan rikkoutumisen.
 • Sellaista osaa, joka ei ole vielä rikkoutunut, mutta vaihdetaan korjaamon suosituksesta muun Turvaan kuuluvan osan korjaamisen yhteydessä.
 • Vikaa, joka on sellaisessa osassa tai sellaisen muutostyön seurausta, jota ajoneuvon valmistaja ei ole hyväksynyt ajoneuvoon tehtäväksi, kuten erilaiset moottorin ohjauksen elektroniikan muutokset tai ajoneuvon alustaan tehdyt muutokset.
 1. Omavastuu

Omavastuu ajoneuvon korjauksesta on 300 euroa, kun ajoneuvolla on ajettu vian syntymishetkellä 150 000 km tai vähemmän. Omavastuu ajoneuvon korjauksesta on 30% korjauksen aiheutuneista kustannuksista, kuitenkin vähintään 300 euroa, kun ajoneuvolla on ajettu enemmän kuin 150 000 km.

 1. Menettely ajoneuvon rikkoutuessa

Ajoneuvon rikkoutumisesta on ilmoitettava kirjallisesti osoitteessa www.vaihtoautomaa.com/reklamaatio. Lomakkeen lisätiedoissa tulee ilmoittaa ajoneuvon olevan Turvan alainen ajoneuvo. Vaihtoautomaa tarkistaa automaattisesti Turvan voimassaolon. Ajoneuvon tarkoituksenmukainen korjauspaikka sovitaan asiakkaan ja Vaihtoautomaan kanssa. Tavoitteena on löytää ajoneuvon kuntoon saattamiseksi asianmukainen korjauspaikka siten, että se kohtuullinen asiakkaan tai ajoneuvon rikkoutumispaikkaan nähden ja ajoneuvo pystytään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Korjauspaikka voi olla myös muu asianmukaiseen korjaustyöhön pystyvä korjaamo kuin rikkoutuneen ajoneuvon merkin mukainen merkkikorjaamo. Korjauspaikka voi olla Suomen aluerajojen ukopuolella. Ajoneuvo korjataan tarvittaessa käyttämällä alkuperäistä valmistajan varaosaa tai mitä tahansa muuta valmistajan laatumäärittelyt täyttävää ja toiminnallisuudelta alkuperäisosaa vastaavaa osaa. Mikäli rikkoutumisen syytä joudutaan etsimään vianmäärittelyssä, kustantaa Turva myös vianmäärityksen tai -etsinnän kustannuksen, jos vika on Turvaan piiriin kuuluva vika. Jos vika ei ennakko-oletuksesta huolimatta ole Turvan piiriin kuuluva vika, vastaa asiakas vianetsinnän kustannuksista kokonaan. Omavastuu maksetaan ennen auton noutoa suoraan korjaamolle.

 1. Sijaisauto

Turvaan kuuluu sovitusta Vaihtoautomaa-toimipisteestä noudettavissa oleva sijaisauto Turvaan kuuluvan vian korjaamisen ajaksi. Ajoneuvo on Volkswagen Polo tai vastaava ajoneuvo. Sijaisauton omavastuu on 18 eur / päivä (sis. alv) sisältäen 200 km päiväkohtaisen ajomäärän. Sijaisauton käytössä noudatetaan muutoin soveltuvilta osin Vaihtoautomaan henkilöauton kulloinkin voimassaolevia vuokrausehtoja.

 1. Asiakkaan velvollisuudet ja ohjeet ajoneuvon kunnon ylläpitämiseksi

Ajoneuvoa kannattaa aina huoltaa ja käyttää sekä yleisten tunnettujen ajoneuvon kuntoa ylläpitävien menettelytapojen ja ajoneuvon valmistajan mahdollisten erityisohjeiden mukaisesti.

Turvan edellytyksenä on seuraavat normaaliin ja huolelliseen ajoneuvon ylläpitoon liittyvät menettelytavat.

 • Ajoneuvon valmistajan määrittelemään huolto-ohjelmaa tulee noudattaa
 • Huoltojen välillä eri nesteiden pintojen määrää tulee tarkkailla ja tarvittaessa nesteitä tulee lisätä. Osassa automalleista esimerkiksi moottoriöljyn kulutus on mallikohtainen ominaisuus.
 • Ajoneuvon huoltokirja tulee säilyttää ja siihen tulee pyytää merkinnät tehtäväksi suoritetuista huoltotöistä.
 • Ajoneuvoa tulee käyttää tieliikennelain mukaisessa käytössä ja sitä tulee käyttää liikenteessä liikennesääntöjä noudattaen.
 1. Tietoturva

Turva -sopimuksessa yksilöidään ajoneuvo, ajoneuvon omistaja(t), haltija(t) sekä ajoneuvoon ja siitä tehtyyn kauppaan liittyviä tietoja. Turvaan sovelletaan samoja GDPR-tietoturvaperiaatteita ja käytäntöjä, kuin ajoneuvosta tehdyn kaupan dokumentointiin. Turva-sopimuksesta voidaan antaa tietoja ulkopuolisille tahoille, kun se on välttämätöntä ajoneuvon rikkoontumisen jälkeen ajoneuvon korjaamiseksi. Extra Turva-sopimuksen tietoja ei luovuteta missään muussa tarkoituksessa kenellekään ulkopuoliselle taholle, eikä milloinkaan ulkomaille muihin EU-maihin tai EU-maiden ulkopuolelle. Tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

 1. Muut ehdot

Turvasta korvataan yksi rikkoutumistapahtuma kerrallaan. Turvan voimassaolon edellytyksenä on ajoneuvon huolto-ohjelman noudattaminen Turvan voimassaoloaikana, vaikka huolto-ohjelmaa ei olisikaan noudatetta ennen Turvan alkamista. Turvan voimassaolon edellytyksenä on lisäksi valmistajan mahdollisten huoltokutsujen noudattaminen sekä ajoneuvon pitäminen katsastettuna ja rekisteröitynä Suomeen. Turva ei korvaa ajoneuvolle tapahtuneita vaurioita, mikäli ne ovat syntyneet ajoneuvon muussa kuin tieliikennelain mukaisessa käytössä, kuten moottoriurheilutapahtumassa, työkoneena (mukaanlukien kiinteistönhuoltotyöt)  tai ajettaessa ajoneuvolla suljetulla rata-alueella taikka maastossa. Turva ei korvaa rikkoontumista, jos se on aiheutettu tahallisella teolla tai vähäistä suuremmalla huolimattomuudella. Turva katkeaa, mikäli ajoneuvo poistetaan Suomen ajoneuvorekisteristä. Ajoneuvorekisteristä poistettaessa asiakas ei ole oikeutettu Turva-maksun hyvitykseen. Turva ei kata niitä vikoja, jotka ovat olleet ostajan tiedossa ennen Turvan ottamisen ajankohtaa. Kokonaiskorvausmäärä kaikille haetuille korvauksille on 5.000 euroa ajoneuvoa ja vakuutuskautta kohden. Lisäturvan myöntäjä on Vaihtoautomaa, palvelu voi olla kuitenkin ulkoistettu kolmannelle osapuolelle.